Договір про надання послуг ТОВ «ЛУМІНА»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Луміна», яке є платником єдиного податку третьої групи, надалі «Провайдер», в особі директора, який діє на підставі Статуту опубліковує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором–офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. Визначення термінів

1.1. Сторони домовились про те, що в даному Договорі та Додатках, наступні терміни мають таке значення:

« мережа Інтернет » - глобальна комп'ютерна мережа, яка забезпечує передачу та прийом інформації між комп'ютерами та комп'ютерними системами фізичних та юридичних осіб;

« технічна підтримка » - можливість Абонента отримувати консультації Провайдера щодо питань, пов'язаних із використанням Послуги Провайдера;

« ІР-адреса » - постійна унікальна адреса, яка ідентифікує Абонента в мережі Інтернет;

« канал зв'язку » - канал, призначений для прийому та передачі інформації між комп'ютерним обладнанням Абонента та мережею Інтернет, який організовується від точки підключення Абонента до порту Провайдера;

« точка підключення » - місце підключення комп'ютерного обладнання Абонента (комп'ютери / комп'ютерні системи) до каналу зв'язку. Точка підключення є місцем споживання Абонентом Послуг Провайдера і зазначається в Додатку;

« інтерфейс підключення » - інтерфейс для підключення каналу зв'язку до комп'ютерного обладнання Абонента у точці підключення;

« порт Провайдера » - обладнання Провайдера, підключене до мережі Інтернет, через яке здійснюється: проходження до точки підключення Абонента інформації, що передається на адресу комп'ютерного обладнання Абонента з мережі Інтернет; та проходження до мережі Інтернет інформації, що передається комп'ютерним обладнанням Абонента з точки підключення;

«інформація » - знаки, сигнали, письмовий текст, зображення та звуки або повідомлення будь-якого роду, що передаються та/або приймаються між комп'ютерним обладнанням Абонента та мережею Інтернет;

« прийом інформації Абонентом » - проходження інформації (що передається на адресу комп'ютерного обладнання Абонента з мережі Інтернет) по каналу зв'язку від порту Провайдера до точки підключення Абонента;

« передача інформації Абонентом » - відправлення інформації (що передається з точки підключення Абонента до мережі Інтернет) від порту Провайдера в мережу Інтернет.

« трафік » - передача або прийом інформації Абонентом.


2. Предмет Договору

2.1. Провайдер виконує підключення каналу зв'язку до порту власного обладнання (порту Провайдера) та надає Абоненту послугу доступу по каналу зв'язку до мережі Інтернет (надалі "Послуга") і забезпечує технічну підтримку Послуги. Абонент приймає та сплачує послуги Провайдера.

2.2. Опис послуг та порядок їх надання визначаються даним Договором та Додатком № 1, або іншими додатками до даного Договору. Кожен Додаток є невід'ємною частиною цього Договору.

2.1 Акцепт Договору

2.1.1. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації або процедури перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Провайдеру заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента», наведеної в Додатку № 1 до даного Договору, та одержанні фізичною особою персонального номера — «Номера особового рахунку», встановленого Провайдером.

Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: (050) 4184088, або в офісі Провайдера.

З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.1.2. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання і оплата Послуг Провайдера.

З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.1.3. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.1.4. Провайдер на письмову вимогу Абонента може надати йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до умов данного договору.

3.1.2. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням у ньому інформації, що стосується виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абонентові Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку.

3.1.3. При зверненні Абонента стосовно неотримання Послуги в контрольні строки, що визначені Законом України "Про телекомунікації" № 1280-15 від 18.11.2003р., усувати пошкодження.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при заповненні та підписанні Додатку 1 до даного Договору, а також вчасно інформувати про їх зміну.

3.2.2. Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

3.2.3. Приймати та своєчасно сплачувати надані послуги згідно статті 5 цього Договору якщо інше не передбачено у Додатках до даного Договору;

3.2.4. У випадку знаходження на території, що орендується Абонентом, узгодити організацію каналу зв'язку з орендодавцем та надати Провайдеру відповідного гарантійного листа за встановленим зразком.

3.2.5. Придбати за власний рахунок кінцеве обладнання (комп’ютер з мережевою картою або маршрутизатор). Придбати за власний рахунок будь-яке інше обладнання та програмне забезпечення, необхідне для отримання Послуги.

3.2.6. Прокласти власними силами та за власний рахунок в межах свого приміщення кабель, який потрібен для отримання Послуги.

3.2.7. У випадку зміни точки підключення, повідомити про таке Провайдера, рекомендованим листом або кур'єром, не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати фактичної зміни точки підключення.

3.2.8. У разі розірвання Договору припинити використання каналу зв’язку Провайдера.

3.2.9. Дотримуватися встановлених стандартів щодо використання на мережі свого власного обладнання, що встановлене в приміщенні Абонента і взаємодіє з Послугою.

3.2.10. За претензіями Провайдера відшкодовувати збитки, які виникли в зв'язку з використанням несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.

3.2.11. Використовувати Послугу для власних потреб без права перепродажу Послуг іншим особам.

3.2.12. Вчасно ознайомлюватись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Провайдера: http://www.lumina.net.ua, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера. Абонент не має права пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

3.2.13. В разі організації каналу зв’язку по оптичній лінії:

3.2.13.1. Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки оптичної лінії зв’язку (ділянка лінії зв’язку, що йде від Абонента до муфти, яка знаходиться на світовій опорі), а у випадку її поломки (пошкодження), внаслідок невжиття відповідних заходів - зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (робітників) Провайдера.

3.2.13.2. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки оптичної лінії зв’язку.

3.2.14. Повідомляти про ушкодження каналу зв’язку Провайдера за телефоном: (050) 418 4088.

3.2.15. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати номер даного Договору.

3.3. Жодна зі Сторін не має право передавати свої права та обов'язки по даному Договору третім особам без письмового погодження іншої Сторони.

3.4. Сторони зобов'язані протягом п'яти робочих днів повідомляти одна одну, рекомендованим листом або кур'єром, про зміну юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів та факсів, відповідальних осіб та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію даного Договору та виконання зобов'язань за ним.

3.5. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в зв'язку з даним Договором, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

4. Права Сторін

4.1. Провайдер має право:

4.1.1. Вимагати своєчасної оплати Абонентом Послуги.

4.1.2. Вимагати відшкодування збитків, які виникли в зв'язку з використанням Абонентом несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.

4.1.3. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов'язкових зборів і платежів, що поширюються на мережу Інтернет, Провайдер має право змінити склад, порядок, умови надання Послуг і тарифи, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.12 даного Договору (сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера та ін.), не менш ніж за 7 (Сім) днів до впровадження таких змін.

4.1.4. У разі неможливості забезпечити Послугу із замовленими параметрами, надати Послугу з максимально можливими параметрами з використанням відповідного тарифного плану.

4.1.5. У випадках передбачених Договором та Правилами, здійснювати демонтаж мережевого обладнання (Абонентського терміналу (ONU)) та окремих вузлів ділянки Мережі, які належать Провайдеру.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. Вимагати цілодобове надання Послуги згідно з Додатком 1 цього Договору.

4.2.2. Відмовитися від Послуги, якщо він не згодний з її новою вартістю, попередивши про це письмово Провайдер протягом 7 днів після оприлюднення нових тарифів.

4.2.3. Змінювати тарифний план, але не частіше одного разу на місяць.

4.2.4. Отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг на сервері статистики Провайдера.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Провайдера і залежить від обраного Абонентом тарифного плану.

5.2. Абонент проводить оплату Послуги у формі передплати, до початку звітного місяця на особовому рахунку Абонента має бути сума не менше вартості послуг, вказаних в Додатку №1 до договору.

5.3. Провайдер починає надання Послуги після перерахування Абонентом на поточний рахунок Провайдера суми у розмірі установчої плати та абонентної плати за один місяць в повному обсязі.

5.4. Сума передплати почне враховуватись Провайдером в оплату його послуг з дати підписання акту введення до експлуатації каналу зв'язку. Врахування буде здійснюватись відповідно вартості Послуги, що визначається Додатком № 1.

5.5. Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

5.6. Оплата Послуги проводиться в грошовій одиниці України. Додатково при оплаті Послуги нараховується податок на додану вартість за ставкою, що діє на момент оплати.

5.7. Час неотримання Послуги Абонентом у зв'язку з виходом із ладу його обладнання, або абонентської ділянки оптичної лінії зв’язку (ділянка лінії зв’язку, що йде від Абонента до муфти, яка знаходиться на світовій опорі), або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Абонента, або власною телекомунікаційною мережею, яка з'єднана з портом Інтернет телекомунікаційної мережі Провайдера, не вважається простоєм і оплачується Абонентом в повному обсязі.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Провайдер не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути завдані Абоненту внаслідок споживання або не споживання Абонентом Послуги за цим Договором.

6.3. Провайдер не несе відповідальність за технічний стан мереж зв'язку до яких підключено Абонента, крім випадків, коли такі мережі належать Провайдеру на праві власності.

6.4. Провайдер не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку порушення Абонентом вимог пунктів 5.2., 5.3., 5.4., 5.6. та п. 7.5. цього Договору.

6.5. Доступ до ресурсів, що знаходяться поза межею зони контролю Провайдера, Провайдер не гарантує.

6.6. У випадку перерви в наданні Послуги з вини Провайдера, та якщо ця перерва перевищує контрольні строки, передбачені чинним законодавством України, та при умові, що Абонент не має заборгованості по даному Договору, відбувається перерахунок абонентської плати з урахуванням вищезгаданої перерви.

6.7. Сторони домовились, що в разі виникнення у третіх осіб заперечень, претензій, або позовних вимог до Абонента, пов'язаних із використанням Абонентом послуг Провайдера, Абонент бере на себе відповідальність перед третіми особами та звільняє від такої відповідальності Провайдера.

7. Особливі умови

7.1. Провайдер розпочинає надавати Абоненту Послугу при умові якщо підписаний Акт зазначений у п. 3.1.1. знаходяться у Провайдера та абонент передплатив абонентну плату за поточний місяць.

7.2. Провайдер надає Послугу без будь-яких обмежень окрім тих, що можуть бути зазначені в Договорі та Додатках до даного Договору, та в рамках власних технічних можливостей та технічних параметрів кабельних мереж, що використовуються для надання Послуги.

7.3. Сторони домовились, що за ініціативою Абонента та для коректного виконання умов даного Договору, Провайдер встановлює програмне обмеження швидкості прийому/передачі інформації по каналу зв'язку. Показники програмного обмеження зазначаються в специфікації на Послугу Додатку №1 до даного Договору, або в інших Додатках.

7.4. Всі з'єднання Абонента з мережею "Інтернет" є ініціативою Абонента.

7.5. Послуга надається за умови виконання Абонентом протягом всього строку дії Договору правил використання Послуги, а саме:

7.5.1 Абонент використовує Послугу для власних потреб без права перепродажу Послуг іншим особам.

7.5.2. Абонент не використовує Послугу для вчинення дій, що порушують чинне законодавство України.

7.5.3. При використанні Послуги забороняється:

7.5.3.1. обмежувати доступ інших користувачів або перешкоджати іншим користувачам використовувати Послугу і мережу Інтернет взагалі;

7.5.3.2. посилати за допомогою Послуги будь-яку інформацію, розповсюдження якої суперечить українському або міжнародному праву (в тому числі посилати інформацію, яка містить рекламу, або будь яку іншу інформацію, без згоди на те адресата, а також у непередбачені для реклами електроні видання і конференції);

7.5.3.3. публікувати або передавати будь-які дані або інформацію, яка містить віруси чи інші шкідливі компоненти, а також матеріали, які можуть зашкодити моральному або фізичному становищу користувачів мережі Інтернет;

7.5.3.4. публікувати, передавати, відтворювати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних або інших цілях інформацію, програмне забезпечення або іншу інформацію отриману за допомогою Послуги (як то захищену авторськими правами чи ні) без дозволу постачальника даної інформації).

7.5.4. Абонент виконує вимоги, передбачені іншими особливими умовами надання Послуги, які можуть бути оговорені Сторонами в Додатках.

7.6. Провайдер залишає за собою право на профілактичні та ремонтно-відновлювальні роботи терміном до 12 годин на місяць (загалом) і на простій сервісів у цей час, при цьому перерахунок розміру щомісячної абонентської плати не здійснюється. У випадку проведення профілактичних робіт Провайдер попереджає про це Абонента не пізніше як за дванадцять годин до початку робіт шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених в п. 3.2.12 цього Договору. Провайдер не зобов’язується попередньо попереджати Абонента у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях.

7.7. Кабельна мережа та обладнання, що належить до каналу зв'язку, який організовується від точки підключення Абонента до порту Провайдера, належить до власності Провайдера та в разі припинення дії цього Договору може бути відключене та демонтоване.

8. Призупинення надання послуг

8.1. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у випадку порушення Абонентом порядку або строків оплати, встановлених у статті 5 Договору, а також у випадку наявності заборгованості за надані Послуги.

8.1.1. Відновлення надання Послуг у цьому випадку здійснюється Провайдером протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Абонента суми простроченої оплати. При цьому перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу призупинення не здійснюється.

8.2. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у випадку порушення Абонентом вимог п. 7.5. Договору.

8.2.1. Відновлення надання Послуг у цьому випадку здійснюється Провайдером в окремо погоджені Сторонами строки. При цьому перерахунок розміру абонентської плати за місяць, в якому відбулось призупинення, не здійснюється.

8.3. Абонент має право на призупинення дії Послуги на строк від 30 (тридцять) до 240 (двісті сорок) календарних днів без додаткової оплати та нарахування абонентської плати в період призупинення дії Послуги.

9. Обставини непереборної сили (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання (або неналежне виконання) сталось внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. У випадку виникнення форс-мажорної обставини, Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення форс-мажорної обставини. Сторони домовились, що достатнім підтвердженням факту виникнення форс мажорної обставини є висновок Торгово-промислової палати України.

9.4. Після припинення дії форс-мажорної обставини Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

9.5. У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, вимог п.9.3, п.9.4. Договору, вона втрачає право посилатись на форс-мажорну обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.6. Виникнення форс-мажорної обставини продовжує строки виконання зобов'язань по Договору на період, який дорівнює строку дії форс-мажорної обставини.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з цим, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає разгляду в судовому порядку.

11. Порядок набуття чинності та припинення дії Договору

11.1. Після набуття чинності Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.2. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін.

11.3. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати Договір з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 7 (сім) днів до моменту його розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс Особового рахунку Абонента не негативний). Договір залишається в силі в разі змін реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи зміну власника, організаційно - правової форми та ін.

11.4. Провайдер в праві розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних в п. 3.2.12 цього договору або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.

11.5. У випадку наявності заборгованості за надані Послуги більш, ніж за один місяць, Провайдер має право ініціювати дострокове припинення дії Договору без повідомлення Абонента.

11.6. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором, що виникли до моменту припинення дії Договору.

11.7. У випадку припинення дії Договору, який не передбачено в умовах даного Договору, питання розрахунків та сплат вирішуються шляхом переговорів, або в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. Прикінцеві положення

12.1. Всі питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.2.Абонент надає згоду на використання та обробку своїх персональних даних